Home > Verkeersonderzoek voor een vlotte mobiliteit in Rumbeke krijgt vorm

Verkeersonderzoek voor een vlotte mobiliteit in Rumbeke krijgt vorm

Geschreven op 23 februari 2021 door Mario De Wilde

Het onderzoek naar een vlottere, veilige mobiliteit en circulatie in Rumbeke loopt onverstoord verder. Werk maken van leefbare buurten, waar je je vlot en veilig kan verplaatsen is het uitgangspunt. Vanaf de opstart is er gewerkt met burgerpanels. Deze zijn samengesteld uit enthousiaste Rumbekenaren, die in verschillende sessies al de koppen bijeen hebben gestoken. Ook de Rumbeekse jeugdverenigingen brainstormden onder leiding van de circulatiemanager, studiebureau Vectris.

Nadat knelpunten, maar zeker ook kwaliteiten, in beeld werden gebracht, bogen de panels zich in een tweede gespreksronde over mogelijke oplossingen. Er werd geluisterd naar elkaars mening en voor-en nadelen van eventuele maatregelen werden in een open sfeer bediscussieerd. De voornaamste conclusies uit die tweede gespreksronde, waar een algemene consensus over lijkt te heersen bij de panelleden zijn: veilige, duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers, meer ruimte voor fietsers in autoluwe zones, een uitbreiding van zone 30, veiligere kruispunten,…

Mobiliteitsonderzoek op basis van objectieve cijfers
Naast het participatieve luik met de burgerpanels, wordt ook heel wat verkeersonderzoek uitgevoerd om tot een objectieve studie te komen. Zo organiseerde studiebureau Vectris in september 2020 een ruim verkeersonderzoek in Rumbeke. Dit bevatte diverse facetten, waarvan de resultaten een waardevolle bijdrage leveren om zoveel mogelijk objectieve data te verzamelen. De cijfers werden ook vergeleken met andere, eerdere metingen en tonen aan dat de cijfers zeker representatief zijn. Voor deze metingen in september was er weinig tot geen impact door de coronamaatregelen, de scholen waren heropgestart, …

Het onderzoek bevatte onder andere kruispunttellingen, slangtellingen (rubberen kabels op de rijweg die gedurende een bepaalde periode het volume en de samenstelling van het verkeer meten) en een herkomst-bestemmingsonderzoek van doorgaand en bestemmingsverkeer, dit zowel tijdens de spitsuren als daarbuiten. De resultaten van de verschillende tellingen en onderzoeken werden begin januari toegelicht aan de burgerpanels via een digitale zitting. We stellen hun inbreng, open discussies en enthousiasme op prijs. Op 22 februari krijgen ook de leden van de Gemeenteraadscommissie Ruimte inzage en toelichting in deze cijfers.

Inzicht in de huidige mobiliteitsstromen
De verschillende onderzoeken geven een goed beeld van de huidige mobiliteitsstromen in Rumbeke. Zo geven de kruispunt- en slangtellingen bijvoorbeeld weer hoe de intensiteit van het verkeer zich verhoudt tot de theoretische capaciteit van de weg. Globaal gezien stelt het studiebureau vast dat het aantal voertuigen dat voorbijrijdt op zeer weinig plaatsen de “intensiteitsdrempel” overschrijdt. Dit bekent dat vanuit theoretisch oogpunt, volgens het studiebureau, de verkeersleefbaarheid voldoende is. De enige uitzondering, waar tijdens de ochtend- en avondspits een verhoogde intensiteit is vastgesteld, en waar de kritische drempel nagenoeg bereikt wordt, is de omgeving rond het Kerkplein.

Langs de belangrijkste invalswegen (Oekensestraat, Izegemsestraat, Mandellaan, …) blijft er volgens de circulatiemanager nog een ruime marge t.o.v. de maximale capaciteit in functie van de leefbaarheid. Dit geldt zeker ook voor de woonstraten zoals de Kaasterstraat, Koestraat en Maria’s-Lindestraat. Uit de metingen blijkt ook dat het aandeel vrachtverkeer heel beperkt is, terwijl de hoeveelheid zwaar verkeer toch vaak als knelpunt vermeld werd.

Doorgaand en bestemmingsonderzoek
Op verschillende punten in Rumbeke werd ook gemeten in hoeverre de voertuigen die voorbijrijden, deel uitmaken van doorgaand verkeer, dan wel van bestemmingsverkeer. Dit onderzoek gaf aan dat het aandeel doorgaand verkeer door het ruime studiegebied op de verschillende momenten schommelt tussen de 25 en 35%. In de ochtendspits komt het doorgaand verkeer vooral binnen via de Oekensestraat, Izegemsestraat en Mandellaan. Tijdens de avondspits ligt het aandeel doorgaand verkeer dat het gebied binnenkomt via de Oekensestraat, Izegemsestraat en Mandellaan boven de 40%.

De cijfers van de verschillende onderzoeken geven volgens het studiebureau aan dat er geen structureel probleem is naar doorgaand verkeer in Rumbeke. Dit geldt ook voor de woonwijken rond de Kaasterstraat, Koestraat en Maria’s-Lindestraat waar de verhouding tussen het doorgaand en bestemmingsverkeer schommelt rond dezelfde waarden als het ruime onderzoeksgebied van Rumbeke.

De objectieve cijfers wijzen volgens het studiebureau niet op structurele problemen van het verkeer in en rond Rumbeke, maar dit neemt niet weg dat dit in de perceptie van de mensen vaak anders ervaren wordt. Op heel wat kruispunten en plaatsen zijn er door de grote hoeveelheid aan afslaande en dwarsende bewegingen van voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer vaak heel wat conflicten mogelijk en zorgt dit ook voor onduidelijke en onveilige situaties. Het nemen van enkele maatregelen om een aantal knooppunten een stuk leesbaarder te maken zou hier voor meer veiligheid en leefbaarheid kunnen zorgen.

Van ideeën naar voorkeursscenario
Vanuit het tweede burgerpanel zijn uit de verschillende groepen al heel wat voorstellen geformuleerd. Samen met de verwerking van het onderzoek, werden deze voorstellen verder aangevuld en verfijnd door de circulatiemanager. Over een aantal maatregelen was er tijdens de derde (online) sessie van het burgerpanel wel eensgezindheid. Zo wordt het voorstel voor het invoeren van beperkt éénrichtingsverkeer in de Koestraat tussen de Pastoor Slossestraat en de Hoogstraat door een grote groep gedragen. Ook de voorgestelde maatregel voor de aanpassing van het kruispunt Oekensestraat – Maria’s-Lindestraat – Wervikhovestraat kon op heel wat unanimiteit rekenen. Een aantal andere voorstellen vragen nog wat verder onderzoek. Op vandaag is er dan ook nog niets beslist. De type maatregelen die er mogelijks kunnen komen en de gewenste toekomstvisie vanuit de panels krijgen stilaan wel verder concrete vorm.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.