Home > De Braambeier en WZC Klaverveld in Zedelgem krijgen nieuwe basisschool als buur

De Braambeier en WZC Klaverveld in Zedelgem krijgen nieuwe basisschool als buur

Geschreven op 26 mei 2023 om 08:45 door Mario De Wilde

Op de site langs de Loppemsestraat in de Zedelgemse dorpskern, waar zich nu reeds dienstencentrum De Braambeier en WZC Klaverveld bevinden, komt een nieuwe basisschool. “Deze site biedt verschillende meerwaarden en zal kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen van gebruikers bewerkstelligen.” Voor de gemeente is dit project ook een schoolvoorbeeld van het goed aanwenden van haar overheidsmiddelen: ruimte en infrastructuur worden gedeeld en multifunctioneel gebruikt.

In november vorig jaar kondigden gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) in een gezamenlijk perscommuniqué aan zich te scharen achter de locatie Loppemsestraat voor het bouwen van een nieuwe basisschool in Zedelgem dorp. Deze locatie bevindt zich op de site waar het Woonzorgcentrum (WZC) Klaverveld en het dienstencentrum De Braambeier gevestigd zijn. Gemeente Zedelgem heeft daar grond in haar bezit die nu tegen vergoeding ingezet wordt voor de bouw van een nieuwe basisschool. Het is al langer bekend dat de huidige basisscholen langs de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat dringend nood hebben aan een volledige nieuwe infrastructuur.

Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen van omgeving Stijn Timmerman: “Deze locatie biedt op verschillende gebieden meerwaarde. Het gemeentebestuur streeft bij nieuwe projecten steeds deel- en multifunctioneel gebruik van ruimte en infrastructuur na. Ook het goed inzetten van overheidsmiddelen en reeds bestaande voorzieningen op de site, worden als leidraad gehanteerd. We zien tal van mogelijkheden om een mooie kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen van gebruikers, gaande van kinderen, jonge gezinnen, ouderen en de bezoekers van het dienstencentrum De Braambeier, te realiseren.”

Partnerschap

De gemeente besliste eerder al om een deel van de betrokken grond (11.500 m²) tegen vergoeding in erfpacht te geven voor uitbreiding van WZC Klaverveld om zo tegemoet te komen aan de nood tot uitbreiding van het aantal woongelegenheden ten behoeve van de oudere bevolking en zorgnoden.

De drie partners gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) werken in partnerschap aan dit project en leggen elk hun accenten. “We scharen ons samen voor 200 % achter dit project met elk onze maatschappelijke doelstellingen die we in te vullen hebben. We kunnen het een win-win project noemen.” luidt het.

Maatschappelijke meerwaarden:

➢ Behoud van de school in de Zedelgemse dorpskern: het is belangrijk om in de Zedelgemse dorpskern een school te blijven hebben omdat dit bijdraagt tot kernversterking en het instandhouden van een levendige dorpskern.

➢ Zorg voor kwetsbare en oudere bevolking: de uitbreiding van WZC Klaverveld met woongelegenheden ten behoeve van zorgbehoevende inwoners past volledig in het gemeentelijk warm & sociaal beleid om zorg voor de kwetsbare en oudere bevolking en bijgevolg ook de zorg voor familie/mantelzorgers, te stimuleren en te faciliteren.

➢ Samenbrengen van diensten en instellingen is sociale meerwaarde: het project zal van bijzondere sociale meerwaarde zijn omwille van het samenbrengen van verschillende diensten en instellingen:
– de school
– BKO (Buitenschoolse Kinderopvang)
– DKO (Deeltijds Kunstonderwijs)
– WZC (Woonzorgcentrum)
– dagverzorgingscentrum
– assistentiewoningen
– Oranje vzw
– en LDC De Braambeier (lokaal dienstencentrum)

➢ Kostenefficiëntie is financiële meerwaarde:
-gedeeld multifunctioneel gebruik van zowel (buiten)ruimte als infrastructuur
– de visie hierachter om “te groeperen” voorkomt versnippering en geeft ruimte, dit is ook goed voor het milieu
– het samenbrengen van de school, het DKO (deeltijds kunstonderwijs) en de BKO (buitenschoolse kinderopvang) biedt voordelen door het beperken van (extra) verplaatsingen

Gemeente Zedelgem als coördinator van het project

Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen van omgeving Stijn Timmerman: “Als lokale overheid brengen we de betrokken partners samen. De gemeente is ook de bestuurder op het vlak van de ruimtelijke planning, deelgebruik van de infrastructuur en ruimte, en organiseert ook de mobiliteit. We brengen dus onze deskundigheid en diensten op gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en omgevingskwaliteit in. We stellen ook de gemeentelijke grond van ruim 11.500m² aan de school en aan WCZ Klaverveld ter beschikking via een erfgoedpachtovereenkomst en -vergoeding.”

Nieuwe basisschool voor Scholengroep Sint-Rembert in Zedelgem dorp

Dat de gemeente na de verwerping van de vorige piste geen gras liet groeien over de zoektocht naar en het bewerkstelligen van een nieuwe locatie, stemt ook Scholengroep Sint-Rembert tevreden.

Ann Stael, algemeen directeur Scholengroep Sint-Rembert: “We zijn al lang vragende partij om een modern, duurzaam schoolgebouw te bouwen op een geschikte locatie in Zedelgem dorp. Enerzijds is de gehele infrastructuur van de huidige accommodatie verouderd en allesbehalve duurzaam. Anderzijds biedt een nieuwbouw ons de kans om op één vestiging een eigentijdse leer- en leefomgeving te creëren voor de kinderen (van peuter tot en met het zesde leerjaar) en hun leraren. Hoog tijd, want gezien het stijgende leerlingen- en lerarenaantal barst de huidige locatie stilaan uit haar voegen.”

Kwaliteitsvol, eigentijds en duurzaam

De bouw van de nieuwe basisschool is na de nieuwbouw in Veldegem, Lichtervelde en Torhout-Wijnendale het vierde bouwproject op korte tijd voor de scholengroep. Stuk voor stuk trajecten met een lange voorbereidingstijd, maar wel hoognodig.

Ann Stael: “Onze scholengroep streeft naar kwaliteitsvol onderwijs in eigentijdse gebouwen die toelaten om de modernste technieken en hedendaagse onderwijstechnieken toe te passen. In die context is het belangrijk dat we de beperkte middelen die voorhanden zijn zo efficiënt mogelijk inzetten. Denk maar aan multifunctionele lokalen, speel- of leerstraten in de gang, lichtrijke klaslokalen met goede akoestiek, een beschermde speelplaats met diverse bewegingsmogelijkheden, een grote ‘tribunetrap’ die ruimte biedt om de hele school te groeperen en zelfs voorstellingen te geven voor een groot publiek…”

Stijn Devos, manager infrastructuur Scholengroep Sint-Rembert: “Het nieuwe schoolgebouw wordt duurzaam in alle opzichten. Duurzaam gefinancierd, duurzaam gebouwd en vormgegeven. Dat laatste moet bijdragen tot het inspireren, uitdagen en aanwakkeren van de creativiteit van de leerlingen en leerkrachten. Alles uiteraard met oog op duurzaam onderwijs.”

Intergenerationeel samenwerken en leren

Ann Stael: “Ook de nabijheid van het woonzorgcentrum sluit naadloos aan bij ons streven naar dat modern, duurzaam en inspirerend onderwijs. Het biedt heel wat mogelijkheden tot intergenerationeel samenwerken en leren. Jong leert van oud. En omgekeerd. Met als resultaat een groeiend respect voor elkaar en de samenleving.”

En de oude site?

“We hopen dat die een geschikte en respectvolle herbestemming krijgt, waarbij men ijvert voor een wisselwerking tussen de meerwaarde van een nieuwe bestemming (bijvoorbeeld woonontwikkeling) en de eigenheid van de ligging.” besluit Ann Stael.

Uitbreiding zorgcampus Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ)

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voorziet in een uitbreiding van het woonzorgcentrum Klaverveld met 30 woongelegenheden, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen. Daarnaast zijn er plannen voor extra logistieke, administratieve en multifunctionele ruimtes die noodzakelijk zijn in het kader van de uitbreiding. Bij de realisatie zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kleinschaligheid van de leefgroepen, energiezuinigheid van het gebouw en veilige mobiliteit rond het woonzorgcentrum.

Veel aandacht voor aspect omgevingskwaliteit

Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen omgeving Stijn Timmerman: “Met dit project willen we ook een mooi geheel dat past in de omgeving en dit met veel aandacht voor een leefbare invoeging van de school. Het lokaal dienstencentrum is er reeds, het woonzorgcentrum (dat uitgebreid wordt) ook, maar er komt een nieuwe activiteit bij die een nieuwe doelgroep van gebruikers met zich meebrengt. We doen er dus met de gemeente en de partners alles aan om de verschillende activiteiten en doelstellingen die op de site zullen samenkomen goed te organiseren en dit rekening houdend met de ruimte en met de omgeving.”

Patio-model schoolgebouw biedt tal van voordelen

Er is gekozen voor een patio-model: het schoolgebouw plooit zich rondom een centrale binnenplaats, wat een compact bouwvolume mogelijk maakt en tal van voordelen biedt:

● beschermde speelplaats mogelijk voor de kleuters en centraal visueel overzicht vanuit de administratieve lokalen op het schoolgebouw;

● voordeel voor de omgeving op gebied van akoestiek bij schoolse en buitenschoolse activiteiten die op het binnenplein kunnen doorgaan;

● door de turnzaal half ondergronds in te werken, kunnen het bouwvolume en de bouwhoogte gedeeltelijk beperkt worden.

Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen omgeving Stijn Timmerman: “Het gebouw is zo veel mogelijk georiënteerd langs de Loppemsestraat, de invalsweg naar het centrum, wat de gevellengte langsheen de Sint-Jorislaan en de naburige wijk ten goede komt. Op die manier kan een maximale open centrale ruimte naast het woonzorgcentrum gevrijwaard blijven.”

Voorts wordt deels gewerkt met een terugspringende eerste verdieping, wat de visuele impact ten goede komt. Naar De Braambeier toe wordt tevens een minimale afstand gerespecteerd op het gelijkvloers om zo de ruimtelijke draagkracht niet te overschrijden en een vlotte doorgang te garanderen. En door de turnzaal en de refter van de nieuwe school te plaatsen in de nabijheid van het dienstencentrum en de grote zaal van het woonzorgcentrum, kan ten volle ingespeeld worden op de interactie tussen de verschillende leeftijdsgroepen die gebruikers van de site zijn.

Mobiliteit en Verkeersveiligheid spitsen toe op fietsers en voetganger

De gemeente maakte bij aankondiging van deze plannen meteen duidelijk dat het bestuur ijvert voor een vlotte mobiliteit met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. Het accent zal hierbij liggen op het stimuleren van fietsgebruik en voetgangersvoorzieningen. Door deze nieuwe schoollocatie zal er geen toename zijn van auto’s in de dorpskern. Vandaag heeft de school nog 2 locaties in Zedelgem dorp, door het realiseren van de school op 1 locatie zullen er minder mobiliteitsbewegingen plaatsvinden. De partners zijn het erover eens dat de mobiliteit en het verkeer zowel voor de omgeving als de bezoeker aan de site veilig georganiseerd moeten worden door o.a.:

o het wegwerken van een aantal problemen inzake parkeren en (urgent) ziekenvervoer op de site voor het wzc en verbeteren leesbaarheid van de site;

o het stimuleren van het trage verkeer;

o het inzetten op trage wegen;

o het stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer;

o het autoluw maken van de site;

o het verlagen van de snelheid in de omgeving;

o het reorganiseren van de toegang tot de bestaande parking;

o …

Studie

De 3 partners bestelden in dit verband een grondige studie bij Vectris (studiebureau gespecialiseerd in mobiliteit en ruimte) op basis waarvan het mobiliteitsplan verder opgemaakt zal worden.

Deel- en multifunctioneel gebruik van middelen en ruimte

Bepaalde onderdelen van de reeds aanwezige infrastructuur zullen voor deelgebruik van de 3 aanwezige organisaties ingezet worden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over parkeren en fietsenstallingen en gezamenlijk gebruikmaken van de open ruimte tussen de gebouwen. Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen omgeving Stijn Timmerman: “Om onze overheidsmiddelen optimaal in te zetten zijn we samen met de school en het woonzorgcentrum op zoek gegaan naar synergieën en complementariteiten om ruimte en infrastructuur te delen.”

Zo zal deel- en multifunctioneel gebruik van toepassing zijn door:

▪ het delen van infrastructuur met de school, in hoofdzaak voor BKO en DKO

▪ het delen van andere faciliteiten met school en WZC, voornamelijk parking en fietsenstallingen

▪ het optimaal benutten van huidige omgevingsaanleg

▪ zoveel mogelijk enten op wat er nu reeds aanwezig is

▪ deze gebeurtenis als een opportuniteit te zien om bestaande knelpunten zoveel als mogelijk weg te werken zoals wildparkeren op de site en oneigenlijk gebruik van de publieke ondergrondse garage

Timing ontwikkelingsproject

De partners streven ernaar om de nieuwbouw en ingebruikname te realiseren in de loop van 2025-2026. Een en ander hangt natuurlijk af van het bouwproces, maar:

● het WZC wenst de nieuwe woonzorgeenheden in gebruik te nemen in de loop van 2025;

● de school bereidt een verhuis voor naar de nieuwe locatie in de loop van 2026.

Informeren bevolking & stakeholders gemeente

De gemeente informeert de burger verder via de gemeentelijke communicatiedragers website, sociale media en het gemeentelijk infoblad Zedelgem magazine. Bewonersbrieven worden eveneens verder buurtgericht en huis aan huis bedeeld. De gemeente zal ook haar partners en alle stakeholders blijvend informeren. De scholengroep zal de ouders en kinderen van de school gelijklopend op de hoogte brengen van het verdere verloop van het project .

Infovergadering

Een informatievergadering voor de buurtbewoners zal doorgaan op woensdag 21 juni 2023 om 18.30u. in De Braambeier. Buurtbewoners worden via een bewonersbrief, die huis aan huis bedeeld wordt, door de gemeente uitgenodigd.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.