Home > Charmeoffensief ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied ‘Patrijzenhoek’ in Zedelgem?

Charmeoffensief ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied ‘Patrijzenhoek’ in Zedelgem?

Geschreven op 22 september 2020 om 10:12 door Mario De Wilde

Het ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied ‘Patrijzenhoek’ in Zedelgem blijft de gemoederen verstoren.  N-VA Zedelgem is op z’n zachtst uitgedrukt verrast over het ‘charmeoffensief’ rond de mogelijke realisatie van een ontwikkelingsplan ‘Woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek’. Naar de bedoeling van de, in versnelling georganiseerde, infomarkt op 2 september 2020 is het raden. Voor alle duidelijkheid: hierover werd in de gemeenteraad nog geen woord gezegd, aldus de partij.

Aandacht voor onderwijs in het GRUP Zedelgem-West (Studie 8/5/2018)
De motivatie bij opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan was om de ruimtelijke visie voor toekomstige generaties vast te leggen in het plangebied ten noordwesten van de historische dorpskern van Zedelgem. Een aantal doelstellingen werden toen (2018) vooropgesteld: 1) een kernversterkende, ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling uitwerken. 2) herlocalisatie en optimalisatie van de schoolfaciliteiten (school dorpskern Zedelgem) en 3) versterking van het handelsapparaat. In het plan kon de school zich volledig ontplooien door een gedeeltelijke realisatie van Zedelgem West.

Dit project was de aanloop om de dorpskern van Zedelgem te herwaarderen naar leefbaarheid, mobiliteit, handelssfeer, kernversterking, …. Handelszaken, school en gemeente hebben hier cruciale verantwoordelijkheid. Zij bepalen het kloppend hart van het dorp. Kort na de installatie van het nieuwe college van Burgemeester en Schepenen werd dit project afgevoerd.

N-VA vraagt zich af hoe de handelsbuurt, de Zedelgemse Dorpscommercanten en UNIZO Zedelgem staan tegenover het nieuwe verhaal. Het zijn tenslotte de handelszaken die de afgelopen periode het dorpsleven actief hielden toen het onderwijs stil viel. De partij is niet tegen een nieuwe huisvesting voor de plaatselijke school. De gemeente moet hiervoor als draaiende motor dienen, maar dan enkel en alleen op een plaats waar de dorps- en leefgemeenschap er baat bij hebben.

Stilstand voor de site ‘Sport, Jeugd- en Cultuurcentrum Groene Meersen’
Opeenvolgende schepenen bevoegd voor sport, jeugd en cultuur in de laatste 24 jaar zijn telkens geconfronteerd geweest met vragen over de verdere ontwikkeling van de site ‘Sport, Jeugd- en Cultuurcentrum Groene Meersen’. Nabije buurgemeenten hebben fantastische voorbeelden van gedurfde, hedendaagse en noodzakelijk genomen beslissingen om de infrastructuur te centraliseren en als een visitekaartje van de gemeente te promoten. Voetbal, tennis, skatepark, speelplein, … zitten gekneld. Talrijke vergaderingen en sportraadverslagen melden dit probleem. En in welke lade ligt het ‘Masterplan Groene Meersen’ nu weer? 26 november 2019: “Het vrijwaren van open ruimte voor toekomstige sportmogelijkheden moet een prioriteit zijn.” Iets met woorden en daden.

In tegenstelling tot de vraag naar verwachtingen van uitbreiding (het kan richting site Patrijzenhoek en was jaren geleden een realistische en enige optie om de site uit te breiden), wordt zelfs een deel van de site ‘Sport, Jeugd- en Cultuur Groene Meersen’, weggenomen. Sportraad, er is dringend werk aan de winkel! Waar is er ruimte voor extra tennis- en voetbalterreinen (de clubs groeien in aantal en krijgen minder terreinen tot hun beschikking), padelterreinen, beachvolleybal, atletiekmogelijkheden, …

Vernieuwend wonen – Mobiliteit – Signaalgebied
Je mond valt helemaal open als je hoort hoe het project wordt voorgesteld met een reeks opsommingen van appartementen (5 verdiepingen?), woningen, belétages, enz. en zelfs bepaalde bouwondernemingen, zonder dat er een verkavelingsvergunning werd voorgesteld op de gemeenteraad. Ook moet het openbaar onderzoek over het project nog worden afgerond. Een aantal opgemaakte studies uit het verleden brengen ons dan ook belangrijke informatie mee om een oordeel te formeren over de noodzaak, de risico’s, … van dergelijk project. Hieronder opgesomd.

1. ‘Bouwmeesterscan’ – Zedelgem Eindrapport – 19 december 2018

De realisatie van een overaanbod aan nieuwbouwwoningen op slecht gelegen locaties genereert niet alleen leegstand van oude verkavelingswijken, maar ook:
– Extra autoverkeer. door de nu al verzadigde dorpskernen;
– Onhaalbare ambities voor dorpskernversterking. Het lokaal voorzieningenaanbod is afhankelijk van een minimum aantal inwoners binnen een beperkte radius. Geconcentreerde nabijheid en een mix van bewoners en
gebruikers bepalen de dynamiek in de dorpskernen;
– Oplopende kosten voor de gemeente door extra inrichting en beheer van nutsinfrastructuur en openbaar
domein;
– Een grotere kwetsbaarheid voor overstromingen, zeker omdat een aantal van de geplande
woonontwikkelingen in (de buurt van) overstromingsgevoelig gebied liggen. Het signaalgebied Groene Meersen (Hemelwaterplan) is er om de wateroverlast in de wijken Wellewaarde en Esdoornlaan te helpen voorkomen.

2. Ontwerp startbeslissing signaalgebied – GROENE MEERSEN (SG_R3)
De weilanden, aanpalend aan het gemeentelijke sport- en recreatiecomplex de Groene Meersen te Zedelgem, ten noorden van de samenvloeiing van de Schattingbeek in de Mou(w)beek zijn laaggelegen en komen bij hoogwater regelmatig blank te staan. Ze zijn dan ook aangeduid als effectief overstromingsgevoelig op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.

3. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zedelgem
Het gemeentelijk structuurplan werd gedeeltelijk goedgekeurd door de deputatie dd.11/12/2014.
Volgens de woonprogrammatie is er op vandaag geen woonbehoefte. ‘De woonbehoefte kan in Zedelgem opgevangen worden binnen de bestaande woonbestemming. Er is geen nood aan nieuwe gezinswoningen’, aldus de studie van de Bouwmeester. Vermits het GRS een beleidsdocument op langere termijn is, wenst de gemeente toch een aantal zoekzones voor wonen aan te duiden om eventuele behoeften op lange termijn te kunnen invullen zoals o.a. het woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek (westelijke gedeelte van het signaalgebied).

Gelet op de decretale mogelijkheden tot aansnijding (art. 5.1. van de GWP en sociale aansnijding op basis van het decreet grond- en pandenbeleid) wenst de gemeente, vanuit het voorzorgprincipe, enkele randvoorwaarden te stellen:
• Bij de realisatie van het woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek moet ruime aandacht gaan naar de landschappelijke overgang t.o.v. de voormalige militaire spoorlijn (deel uitmakend van de Landschappelijke hoofdas).
• Bovendien kan dit gebied ook gedeeltelijk aangewend worden voor de eventuele uitbreiding van het sport-, recreatie- en cultuurcomplex Groene Meersen.
N-VA Zedelgem merkt dat burgemeester en schepenen de diverse eerder uitgevoerde studies en argumentatie totaal naast zich neer leggen.  Dit dossier wordt versneld op de bevolking losgelaten, en past helemaal niet in een verhaal van kernversterking.
• De school heeft dringend een nieuwe locatie nodig, jaren werk rond Zedelgem West mag niet zomaar weggegooid worden.
• De enige mogelijkheid tot potentiële en broodnodige uitbreiding van sport- en recreatiegebied ‘Groene Meersen’ situeert zich het best rond de bestaande site.
• Het woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek is overbodig en zal het verkeer in de wijken Groene Meersen, Snippenlaan en Patrijzenhoek exponentieel laten toenemen en dusdanig de rust verstoren.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.