Home > Werkzaamheden in drie straten van de Brugse Christus-Koningwijk starten morgen

Werkzaamheden in drie straten van de Brugse Christus-Koningwijk starten morgen

Geschreven op 31 mei 2023 om 13:29 door Mario De Wilde

Morgen 1 juni starten de werkzaamheden in de Filips de Goedelaan (‘t Stil Ende) in Brugge. In het najaar volgen de werkzaamheden om van de Karel de Stoutelaan een parklaan te maken. Twee belangrijke lanen, de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan, worden samen met een zijstraat, de Zeger van Malestraat, volledig heraangelegd.

1.Filips de Goedelaan krijgt een park en wordt een groene parklaan
De Filips de Goedelaan is vandaag een straat met tweerichtingsverkeer en aan twee kanten parkeerplaatsen. Het is een fietsstraat, maar de aanleg van de straat is niet aangepast aan fietsers en langzaam verkeer. “Met de heraanleg realiseren we ook meer groen. De Vesten wordt doorgetrokken op ‘t Stil Ende. Het groen en bomen worden er versterkt. De Filips de Goedelaan wordt een echte parklaan met eenrichtingsverkeer, geschikt voor plaatselijk verkeer en fietsers en 21 nieuwe bomen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.
Er komen diverse bomen bij en banken. Ook de verlichting wordt verled en ook langs het dolomietpad wordt verlichting voorzien, want nu was het vaak donker om te lopen. De straat krijgt eveneens een gescheiden rioleringsstelsel en heel wat ontharding.

Deze werkzaamheden zullen de straten tot duurzame, waterrobuuste straten maken. Na een controle is gebleken dat de riolering in de straten in slechte staat is. Momenteel ligt er een gemengd rioleringsstelsel. Zo vullen we de grondwaterreserves aan en is er bij hevige regenval minder kans op het overstromen van het afvalwater.

De laan wordt aangelegd in asfalt en de parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien. De voetpaden worden aangelegd in platines. Het wandelpad in dolomiet langs ’t Stil Ende zal vernieuwd worden zodat voldoende afwatering mogelijk is. Er komt ook bijkomende verlichting langs de dolomietpaden, omwille van de vele wandelaars en lopers op dit stuk. Aan de zijde van ‘t Stil Ende wordt de groenstrook met statige bomen uitgebreid met 5 meter. De bestaande bomen blijven en er worden 21 nieuwe bomen aangeplant met nieuwe zitbanken, vuilnisbakken en groene stoeltjes in de zomer. Deze groenstrook wordt een lang park voor de buurtbewoners, die zal uitkomen op het Graaf Visartpark. Aangezien de rijweg eenrichting wordt voor automobilisten, zal het aansluitpunt met de Scheepsdalelaan, ter hoogte van de Ezelpoort, ook voor een deel aangepast worden.

2. De Karel de Stoutelaan wordt voor 1.200 m² onthard en er worden ook nieuwe bomen geplant. Er komt ook een gescheiden rioleringstelstel en de snelheid wordt aangepast van 50 naar 30 km per uur. Heel wat inwoners van de straat (43) vroegen ook al een gevelplant aan. In de Karel de Stoutelaan wordt het deel tussen de Leopold I-laan tot aan de Filips de Goedelaan heraangelegd. “We vernieuwen de Karel de Stoutelaan tot een mooie parklaan met een zone 30. Zo maken we de straat verkeersveiliger”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De rijweg in gezaagde kasseien krijgt een breedte van drie meter, met aan weerszijde een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton van telkens 1.5 meter breedte. Ter hoogte van het kruispunt tussen de Filips de Goedelaan en de Karel de Stoutelaan worden gedetailleerde blindengeleidestegels aangelegd.

De rijweg is in totaal 6 meter breed, zodat de breedte van de straat conform de voorgeschreven breedte voor Lijnbussen blijft met drie verhoogde bushaltes aan in de Karel de Stoutelaan, wat de toegankelijkheid verbetert. De parkeerplaatsen worden verhoogd aangelegd in kasseien. Tussen de parkeerplaatsen en het voetpad voorziet men een groenstrook van 1,75 m breed aan weerszijden. Dit geeft de straat een groenere aanblik. Op verschillende plaatsen in het gazon worden verbindingspadjes aangelegd. Zo is het voetpad bereikbaar zonder over het gazon te moeten lopen. De bestaande bomen in de straat blijven behouden, bijkomend worden 38 nieuwe bomen aangeplant. Op regelmatige basis komen vuilnismanden, zitelementen en fietsnietjes in de straat. “Ter hoogte van de Gouden Boomstraat zullen we een plateau plaatsen en ter hoogte van de Keizer Karelstraat leggen we de verkeersgeleider met middeneiland opnieuw aan. Zo beperken we de snelheid in de straat en garanderen we de verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Zeger van Malestraat
De Zeger van Malestraat is momenteel een eenrichtingsstraat voor het verkeer komende van de Maria van Bourgondiëlaan. Na de heraanleg blijft dit zo. Ook de maximum snelheid van 30 kilometer per uur blijft behouden. De rijweg wordt opnieuw in kasseien aangelegd, dit met een breedte van 3,65 meter, en fietscomfortstroken voor de fietsveiligheid. De voetpaden in de Zeger van Malestraat worden aangelegd in betonstraatstenen. Aan beide zijden van de rijweg worden parkeerstroken in kasseien voorzien. Tussen de parkeerplaatsen en rijweg komt een greppel te liggen om wateroverlast tegen te gaan. Door de hoge parkeerdruk in de straat worden geen bomen in de parkeervakken voorzien.

3. Verkeersvelige, groene heraanleg in Christus-Koning
Bij het ontwerpen van deze straten werd rekening gehouden met de verkeers- en fietsveiligheid door het voorzien van minder en trager verkeer, smallere straten en brede trottoirs. De Filips de Goedelaan aan ‘t Stil Ende is ingericht als fietsstraat en blijft een fietsstraat na de heraanleg met voorrang voor fietsers en lokaal verkeer. De Filips de Goedelaan wordt een laan met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur voor automobilisten. Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komende van de Scheepsdalelaan richting de Karel de Stoutelaan wordt ingericht. Omwille van het fietscomfort wordt de rijweg (momenteel in beton) aangelegd in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten met de Tornooistraat en de Lauwersstraat wordt de straat in uitgewassen monolietbeton aangelegd. Hier komt telkens een asverschuiving als snelheidsremmer.

4. Investering van 4,2 miljoen euro in verkeersveilig, groen Christus-Koning
De kosten worden geraamd op 4.037.182,52 euro (exclusief BTW) en telt 381 werkdagen. Deze groene investering moet de wijk enorm opwaarderen Er werd al een wijkmobiliteitsplan ingevoerd in deze wijk, waarbij het stadsbestuur diverse ingrepen deed, die de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk ten goede kwamen. Een van deze maatregelen was de knip aan de Houtkaai. Deze heraanleg is een concrete uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. Daarnaast werd de gehele wijk ook een fietszone, met uitzondering van de Leopold I-laan. Zo geeft men de fietsers in deze woonwijk voorrang.

5. Timing
Aannemer Aclagro NV voert de werkzaamheden in fasen uit zodat de hinder beperkt blijft.
• Fase 1 Filips de Goedelaan: 1 juni 2023 – 30 september 2023 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
• Fase 2 Karel de Stoutelaan: 1 oktober 2023 – 30 maart 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)
• Fase 3 Zeger van Malestraat: 1 april 2024 – 15 juni 2024 (behoudens onvoorziene omstandigheden)

6. Grote impact
De werkzaamheden zullen veel impact hebben op de bewoners. Er wordt vroeg gestart (6u) en doorgewerkt tot 22u. Studenten reserveren beter een studeerplekje in een van de voorziene plaatsen waar ze kunnen studeren. Wie achteraan kan slapen, doet dit beter. Er zal beton opgebroken worden in de eerste fase wat vooral trillingen en geluid met zich meebrengt. De Stad koos ervoor om te werken met twee ploegen zodat de werkzaamheden kunnen vooruitgaan. De werkzaamheden zullen ook impact hebben op de bereikbaarheid van het Graaf Visartpark, want het kruispunt Karel de Stoutelaan en Filips de Goedelaan zal worden afgesloten. Fietsers en wandelaars moeten een beetje om.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.