Home > Vervoerregio Westhoek stemt in met nieuw plan voor openbaar vervoer

Vervoerregio Westhoek stemt in met nieuw plan voor openbaar vervoer

Geschreven op 15 mei 2020 om 08:18 door Mario De Wilde

De vervoerregio Westhoek heeft op woensdag 13 mei het nieuwe vervoerplan voor de regio voorlopig goedgekeurd. De komende weken wordt het plan voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraden, waarna de vervoerregioraad dit definitief kan vaststellen. De invoering van het nieuwe vervoerplan is voorzien voor december 2021. “Deze beslissing is heel belangrijk voor de Westhoek. Vlaanderen heeft de lokale besturen de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven. Met de voorlopige goedkeuring van deze visie hebben wij vandaag die mogelijkheid ten volle gegrepen en zinvolle invulling gegeven aan het budget van ruim 12,5 miljoen euro dat voor het openbaar vervoer in de Westhoek beschikbaar is. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden in de Westhoek, vooraleer tot een definitieve goedkeuring over te gaan.”, zegt Peter Roose, burgemeester van Veurne en namens de gemeenten voorzitter van de vervoerregioraad.

Vernieuwde visie openbaar vervoer

De vervoerregio Westhoek ging, net als de andere vervoerregio’s, aan de slag met duidelijke spelregels voor de opmaak van dit openbaar vervoerplan. “Basisbereikbaarheid en budgetneutraliteit zijn hierbij bepalend als algemene basisprincipes. Deze principes zijn als richtlijn gebruikt in het onderzoek en in het gesprek met de partners in de vervoerregioraad. Het nieuwe netwerk dat in consensus goedgekeurd werd, is dan ook een zo efficiënt mogelijke besteding van de beschikbare middelen”, zegt Lieven Van Eenoo, covoorzitter van de vervoerregio. De visie op een vernieuwde aanpak van het openbaar vervoer is het eerste zichtbare resultaat van de vervoerregio. Vanuit de principes van basisbereikbaarheid werd bovenop het treinnet en de Kusttram een dragend netwerk van buslijnen uitgetekend dat zich focust op een regelmatige, stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio en op de rand ervan. Dat dragende netwerk wordt gevormd door volgende verbindingen:

Poperinge – Ieper – DiksmuideIeper – Zonnebeke – Roeselare Diksmuide – Houthulst – RoeselareDiksmuide – Koekelare – Torhout Koksijde – Veurne – IeperLangemark – RoeselareIeper – Staden – TorhoutIeper – Menen
Daarnaast voorziet het plan in een zeer ontsluitend netwerk van functionele ritten die de ochtend- en avondspits opvangen en die van belang zijn voor heel veel scholieren in de regio.

Dit alles samen zorgt voor een vernieuwd busnetwerk dat meer verplaatsingen zal kunnen opvangen dan het huidige, waardoor minder vraagafhankelijk vervoer nodig is.

Visie op het vervoer op maat

Naast een dragend regulier net is voor de Westhoek ook het zogenaamde vervoer op maat zeer belangrijk. Dat vervoer vangt de verspreide vervoersvragen op of bedient specifieke doelgroepen zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer op maat zal er vanaf december 2021 als volgt uitzien: Een gebiedsdekkend flexsysteem op basis van kleinere voertuigen die vooral een aanvoerrol zullen krijgen naar de vaste lijnen, maar ook de interne verplaatsingen vanuit de deelgemeenten naar de hoofdkern zullen garanderen. De regio bepaalde de spelregels voor dit vervoer dat een oplossing biedt voor reizigers die geen beroep kunnen doen op het regulier openbaar vervoer. Voor de zogenaamde last-mile voorzien we op zeven bijkomende plaatsen fietsdeelsystemen, naast bestaande initiatieven. Aan alle treinstations worden vanuit de regio twee deelwagens voorzien. Tenslotte wordt een flexibel, vraaggestuurd vervoerssysteem uitgewerkt voor doelgroepgebruikers zoals mensen met een mobiliteitsbeperking. Het vervoer op maat en de aansturing ervan zal gebeuren door een mobiliteitscentrale die door de Vlaamse Overheid zal georganiseerd worden.

Basisbereikbaarheid: een vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit 15 vervoerregio’

In juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Met dit decreet wil Vlaanderen overschakelen van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Een concept waarbij een vraaggestuurde visie op mobiliteit en combimobiliteit centraal staat. Om uit te kunnen gaan van een regionale benadering werden 15 vervoerregio’s opgericht. De vervoerregio Westhoek is daar één van. Die bestaat uit de steden en gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. In de vervoerregioraad Westhoek zijn alle gemeenten vertegenwoordigd, alsook de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Deze raad is het officieel overlegplatform dat de korte en lange termijnbeleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Vervolgtraject

Het voorlopig goedgekeurde openbaar vervoerplan wordt nu door elke gemeente voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden. In voorbereiding daarop organiseren we op 3 juni een digitaal infomoment waarop alle raadsleden uit de regio uitgenodigd zullen worden. De bedoeling is aan iedereen tegelijk het nieuwe vervoerplan te tonen en de vragen van de raadsleden te beantwoorden. Op 25 mei wordt een gelijkaardig infomoment voorzien voor de regionale stakeholders. De komende maanden wordt samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische kant van het nieuwe netwerk zoals haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid,…De vervoerregio Westhoek is daarnaast ook gestart met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor de regio voor alle vervoersmiddelen op lange(re) termijn wordt vastgelegd.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.