Home > UNIZO West-Vlaanderen maakt serieuze kanttekeningen bij komst van Ventilus

UNIZO West-Vlaanderen maakt serieuze kanttekeningen bij komst van Ventilus

Geschreven op 13 september 2023 om 05:18 door Mario De Wilde

Ventilus, een dossier waar UNIZO West-Vlaanderen, net als alle betrokken inwoners en ondernemers van West-Vlaanderen, spreekwoordelijk van wakker ligt. UNIZO West-Vlaanderen stelt zich serieuze vragen bij het project zoals het nu is. Bepaalde gebieden krijgen de lijn ondergronds, terwijl de rest van West-Vlaanderen het moet doen met grote masten en leidingen boven de grond. Rekening houdend met het feit dat deze lijn een bundelingsprincipe met zich meebrengt, staat de deur wagenwijd open voor nog lijnen en windmolens. Heeft het socio-cultureel maatschappelijk bestel belang bij de economische keuze die hier gemaakt wordt? Heeft men rekening gehouden met het draagvlak van de bevolking en zijn ondernemers? “Er zijn alternatieven die op zijn minst onderzocht moeten worden alvorens een ingrijpende beslissing te nemen”, reageert Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO West-Vlaanderen.

Prof. Westermann deelde mee in zijn rapport dat de technologie om een betrouwbare ondergrondse lijn te leggen er waarschijnlijk zal zijn in de jaren 2030. “Laat ons dit tijdsalternatief op zijn minst onderzoeken en opnemen voor er mogelijks catastrofale beslissingen genomen worden”, zegt Vincent Kint.

Energietransitie
Ventilus is al maanden niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat in onze provincie. “Het Ventilus-project heeft als voornaamste doelstelling de energietransitie te ondersteunen door de aanvoer van energie van offshore windindustrie naar het land mogelijk te maken. Hierdoor kan er bijkomende energieproductie in West-Vlaanderen gerealiseerd worden en tegelijkertijd wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verhoogd. De doelstelling van dit project verdient absoluut steun, maar er zijn toch wel enkele vragen te stellen bij de totstandkoming”, verklaart meester Ryelandt.
“Het is evident dat België de transitie moet maken naar meer groene stroom”, zegt Vincent Kint. “Maar er zijn enkele zorgen die moeten worden aangepakt. Allereerst lijken zowel Elia als de betrokken overheden er niet in te slagen voldoende draagvlak te creëren bij de bevolking. Ventilus heeft dan ook een enorme impact op West-Vlaanderen en haar inwoners, landbouwers en bedrijven. We mogen niet vergeten dat het huidige voorstel van traject West-Vlaanderen dwars doorkruist. Vreemd genoeg worden de studies van de intendant en professor Westermann zodanig geïnterpreteerd dat het huidige traject hier het enige alternatief is. Kunnen we niet beter wachten met de aanleg van de lijn tot de technologie een ondergronds traject toelaat? Tijds- of fasealternatieven voor ondergronds gelijkstroom krijgen momenteel onvoldoende aandacht. Hoewel er technologische uitdagingen zijn, moeten deze alternatieven op zijn minst onderzocht worden om na te gaan of het  Ventilus-project verwezenlijkt kan worden, zonder de nadelige gevolgen die hier momenteel mee gepaard gaan.”
“Verder bestaat er nog veel onduidelijkheid over de precieze kostprijs van het Ventilus-project. Een kostprijsberekening van het huidige voorstel, inclusief compenserende en flankerende maatregelen moet afgezet worden tegen de geschatte kostprijs van de alternatieve scenario’s. Enkel dan kunnen we appelen met appelen gaan vergelijken”, verklaart meester Ryelandt.

Nadelige gevolgen
“Een eerste, meest zichtbare gevolg, is natuurlijk de visuele impact op het West-Vlaamse landschap. Het schaarse open landschap in onze provincie wordt hierdoor verder beperkt. En al zeker voor de omwonenden. De locatie van de hoogspanningsmasten worden juridisch ook gezien als mogelijke plaatsen voor toekomstige windmolens. Voor omwonenden en nabijgelegen bedrijven geeft dit bijkomende onzekerheid over de toekomstige inrichting van hun woon- of werkplaats. Over eventuele maatregelen die de effecten van deze visuele impact minderen, bestaat bovendien nog geen duidelijkheid. Daarnaast verdient het gezondheidsaspect bijzondere aandacht. Alhoewel er op vandaag enkel een statistisch verband maar geen causaal verband kan aangetoond worden tussen bepaalde ziekten en het leven nabij een hoogspanningslijn moeten we hier een beroep doen op het voorzorgsbeginsel”, waarschuwt meester Ryelandt.
“UNIZO West-Vlaanderen kan zich niet van de indruk ontdoen dat hier een overhaaste beslissing genomen zal worden zonder voldoende de verschillende alternatieven te onderzoeken. Het zou al een goede zaak zijn mocht het tijdsalternatief op zijn minst meegenomen worden voor onderzoek in de verdere procedure. Zonder de alternatieven op te nemen kan hier toch geen volwaardige beslissing genomen worden”, reageert Vincent Kint scherp.

Impact voor ondernemers
“Eerst en vooral is het van belang erop te wijzen dat er geen discussie is over de doelstellingen van Ventilus. We moeten absoluut werk maken van de energietransitie om de energiebelevering van o.a. de bedrijven te verbeteren en te vergroenen. Echter, het dossier is aanzienlijk complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is van vitaal belang om weloverwogen beslissingen te nemen op lange termijn”, zegt meester Ryelandt bezorgd.
“Ook voor ondernemers kan dit in de toekomst een grote impact hebben. Ik denk hierbij bijvoorbeeld over de rechtszekerheid. We weten op vandaag zeer weinig over de beperkingen voor toekomstige ontwikkeling of bijkomende ontwikkelingen zoals windmolens bij hoogspanningsmasten. Het is ook zeer duidelijk dat de mogelijke impact op de gezondheid enorm leeft bij de mensen. Zullen werknemers wel nog in de buurt willen werken van deze hoogspanningslijnen? Daarom wil ik de zelfstandigen oproepen om eens na te denken over het huidige voorstel en wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor hen. Laat ons niet overhaast beslissen met enorme gevolgen voor komende decennia”, besluit Vincent Kint.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.