Home > Provincie bouwt samen met Veurne aan de ruimtelijke toekomst voor de stad

Provincie bouwt samen met Veurne aan de ruimtelijke toekomst voor de stad

Geschreven op 28 april 2020 om 10:43 door Mario De Wilde

De Provincie West-Vlaanderen heeft met de stad Veurne een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de opmaak van de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Veurne. Hiervoor wordt een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Deze samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de provincieraad op donderdag 23 april en door de gemeenteraad van Veurne op maandag 27 april.

PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Veurne
In 2012 werd het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Veurne goedgekeurd. Hierdoor werden projecten als de ontwikkeling in de Suikerfabrieksite en het bedrijventerrein Proostdijkvaart mogelijk. Met dit nieuwe planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Veurne herzien. Binnen het afbakeningsproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast kan er binnen dit proces ook ruimte voorzien worden voor wonen, bedrijvigheid, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten.

Volgende stappen
Na de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst zal als eerste mijlpaal in het proces het programma en de werkwijze vastgelegd worden. Daarna kan er gestart worden met de PRUP-procedure, waarbij er eerst een startnota met scopingnota opgemaakt wordt. Verdere stappen zijn een voorontwerp en een ontwerp-RUP. Daarna kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Terwijl worden ook de milieueffecten onderzocht. De laatste mijlpaal in dit proces zal de terugkoppeling zijn van de definitieve plannen naar alle betrokken actoren. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden eind 2023. Pascal Sticker, schepen van Ruimtelijke Ordening: “We willen Veurne klaarstomen voor het volgende decennium. Dergelijk afbakeningsproces is een complex gegeven waarbij er met diverse stakeholders moet samengewerkt worden. Deze overeenkomst moet het proces in goede banen leiden en zorgen voor een standvastige en coherente visie tussen ons lokaal bestuur en de provincie. De aangegane engagementen zijn geen éénrichtingsverkeer en zullen tot stand komen door overleg, participatie en ontwerpend onderzoek.”

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening provincie West-Vlaanderen: “In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd, die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. Om het afbakeningsproces te voeren zal er sterk ingezet worden op ontwerpend onderzoek en participatie van de betrokken partijen. Ook de inwoners van Veurne zullen op verschillende momenten inspraak hebben in de plannen. De Provincie wil in de toekomst ook voor andere grote projecten werken met een samenwerkingsovereenkomst, zodat duidelijke engagementen tussen de Provincie en de betrokken gemeente(n) vastgelegd zijn.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.