Home > Politiezone VLAS uit het Kortrijkse heeft nu haar eigen ‘bijzonder bijstandsteam’

Politiezone VLAS uit het Kortrijkse heeft nu haar eigen ‘bijzonder bijstandsteam’

Geschreven op 16 juni 2022 om 08:38 door Mario De Wilde

Sinds begin 2022, na een intensieve opleiding, beschikt de politiezone VLAS over een eigen, volwaardig Tactisch Respons team, afgekort TARES. Dit bijzonder bijstandsteam staat de klok rond in voor het uitvoeren van moeilijke, risicovolle, zowel geplande als onvoorziene politietussenkomsten in Kortrijk, Kuurne, Lendelede. Het gaat om een team van 12 inspecteurs die zich volledig gespecialiseerd heeft aan de hand van de ‘Omzendbrief GPI 81’, die het algemene referentiekader van ‘Bijzondere Bijstand’ in de lokale politie vastlegt.
1. Aanleiding en motivatie
Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Kortrijk is een centrumstad in volle groei. Dat maaktdat ook op het vlak van veiligheid de uitdagingen voor onze politiezone meegroeien. Bovendien liggen we dicht bij Frankrijk, waardoor onze regio zich ook moet wapenen tegen criminelen die de grens over steken. Die mix maakt dat onze politiezone soms geconfronteerd wordt met opdrachten die niet meer als regulier politiewerk kunnen gezien worden, maar wel als ‘bijzondere bijstand’. In het verleden waren we voor dat soort interventies afhankelijk van een team van de federale politie. Nu beschikt Kortrijk over een eigen team dat niet alleen zijn werkgebied veel beter kent, maar ook weet hoe de lokale politiezone werkt en daar perfect op kan inspelen zonder cruciale tijd te verliezen.” Deze vaststelling is geen nieuw of alleenstaand gegeven. Nog voor de eenmaking van de politiediensten in 2001 beschikte de gemeentepolitie Kortrijk al over een dergelijk bijstandsteam
‘IKOR’ genaamd. Bij de start van de PZ VLAS in 2001 werd het bijstandsteam ‘TARES’ opgericht. Na ‘TARES’ kwamen eerst het ‘RESPONS team’ dat daarna de benaming ‘GINT’-team’ kreeg, wat staat voor Gespecialiseerde Interventie. Het GINT-team voerde tot voor de oprichting van het nieuwe ‘TARES’ die opdrachten uit die de reguliere basispolitiezorg overstegen en dus kunnen gedefinieerd worden als ‘bijzondere bijstand’. De afgelopen jaren echter rees bij PZ VLAS de behoefte en de intentie om het ‘GINT-team’ om te vormen en op te waarderen tot een volwaardig bijzonder bijstandsteam TARES, dit volgens de daarvoor geldende omzendbrief GPI 81.
2. Een lokaal bijstandsteam GPI 81 in de PZ VLAS
De conclusie van een onderzoek van het comité P in 2014, die heeft geleid tot de totstandkoming van de omzendbrief GPI 81 (21/07/2014), was dat er in het politielandschap een te verantwoorden nood aan een ‘tussenechelon’ is, waarbij tussenkomsten en opdrachten met een bepaalde potentiële risicograad die de reguliere basispolitiezorg overstijgen, maar waarvoor de inzet van een gespecialiseerde federale eenheid niet te verantwoorden is. Een aantal incidenten, na tussenkomst van dergelijke bijzondere bijstandsteams, hebben het debat in de loop der jaren opnieuw doen oplaaien. De dood van Jonathan JACOBS in een politiecel in Mortsel na tussenkomst van het bijzonder bijstandsteam van de PZ Antwerpen in 2013 heeft uiteindelijk als katalysator gewerkt in het proces om een wettelijk kader te creëren die de werking van bijzondere bijstandsteams reguleert.

De omzendbrief GPI 81 heeft het wettelijk kader gecreëerd om die lacune in het politielandschap op te vullen door de oprichting van lokale bijzondere bijstandsteams mogelijk te maken, die kunnen
instaan voor de tussenkomsten/opdrachten die in de omzendbrief gedefinieerd worden als ‘bijzondere bijstand’.
Het is duidelijk dat het in de omzendbrief gaat over tussenkomsten met een bepaalde potentiële risicograad die de reguliere basispolitiezorg overstijgen. Er wordt daarom een duidelijk algemeen principe geschetst die stelt dat er ter ondersteuning van de basispolitiezorg 3 bijstandsniveaus worden onderscheiden op basis van een opschaling naar gelang de (potentiële) escalatie van het gevaar of het geweld:
1. Het eerste niveau is de reguliere bijstand door bv. een extra politiepatrouille
2. Het tweede niveau betreft de bijstand van een bijzonder bijstandsteam van de lokale politie
3. Het derde niveau behelst de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie
In situaties met een bijzondere risicograad kunnen de leidinggevenden van de lokale politie beslissen om de interventie te laten uitvoeren door reguliere interventie (tot aan niveau 1 dus), door de inzet van een lokaal bijzonder bijstandsteam (tot aan niveau 2 dus) of de hulp inroepen van de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie (niveau 3).
De omzendbrief definieert daarbij duidelijk de tussenkomsten van niveau 3 waarbij een beroep moet gedaan worden op de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie, in alle andere gevallen kan een lokaal bijzonder bijstandsteam tussenkomen:
1. een Fort Chabrol incident 😊 een situatie waarbij één of meerdere personen zich verschansen en weigeren zich over te geven aan de politie en waarbij er concrete aanwijzingen zijn van bezit of gebruik van vuurwapens, explosieven en/of granaten)
2. een (terroristische) gijzeling
Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Ook voor kleinere gemeenten is het kunnen beschikken over een TARES-team enorm belangrijk. Getuige hiervan zijn de recente zware incidenten in diverse, ook kleinere gemeenten: intra familiaal geweld met excessen, afrekeningen in drugsmilieu, vertakkingen
van criminele netwerken … Een dergelijk gespecialiseerd team is een absolute meerwaarde.
Jongstleden nam ik als burgemeester zelf mee aan een oefening tijdens een TARES-training. Hierdoor was ik getuige van hun doorgedreven professionaliteit en aanpak.”
In afwachting van het optreden van de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie dienen in bepaalde gevallen faciliterende en bewarende maatregelen genomen te worden (informatieinwinning, bevriezen van de situatie, inplaatsstelling van perimeters, voorbereiden van een noodscenario…). Deze maatregelen kunnen in optimale omstandigheden het best genomen worden door een lokaal bijstandsteam, daar zij volgens de gezamenlijke principes van de GPI 81 opgeleid en getraind zijn en dus vertrouwd zijn met de procedures en tactieken van de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie.
Het federaal opleidingsinstituut (ANPA) in Brussel staat in voor de coördinatie en uitwerking van de erkenningsdossiers, de verzekering van de eenvormigheid en coördinatie van de opleidingen en trainingen alsook het waken op een continue verbetering van de procedures en processen.
Bovendien kan het dat, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie niet of niet tijdig kan worden geleverd en dat de situatie een
dringende tussenkomst vereist. Dan is de lokale politie genoodzaakt om onmiddellijk zelf tussen te komen. Een lokaal bijzonder bijstandsteam is dan het best geplaatst om dit uit te voeren.
Naast de 2 situaties van niveau 3 waarbij beroep moet gedaan worden op de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie, worden in de omzendbrief ook voorbeelden gegeven van taken met een bijzondere risicograad die bij voorkeur worden uitgevoerd door lokale bijzondere bijstandsteams:
1. Het nemen van maatregelen ter voorbereiding van de tussenkomst van de speciale eenheden van de federale politie (perimeters, voorbereiden noodscenario …)
2. Tussenkomst bij verschansing door één of meerdere personen die weigeren zich over te geven aan de politie
3. Arrestaties met een bijzonder risico
4. Uitvoeren van versterkte huiszoekingen
5. Tussenkomsten in beperkte ruimtes (bv. een cel) met een bijzonder risico
6. Het overbrengen van gevangenen categorie 2
7. De bescherming van transporten met een bijzonder risico
8. De controles van gevaarlijke personen
9. Het onderscheppen van voertuigen met oog op arrestatie van de verdachte
10. Nabije bescherming van bedreigde personen (VIP’s)
11. …
In het geval van geplande tussenkomsten waarbij er echter concrete aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van automatische vuurwapens, munitie van zwaar kaliber, explosieven en/of granaten
zullen de speciale eenheden van de federale politie tussenkomen.
3. Samenstelling
Het TARES-team vormt samen met de hondenbrigade en de teams van de Lokale Recherche de afdeling Recherche-Gerechtelijke steun in de politiezone Vlas.
TARES zelf bestaat uit 12 politiemensen: 10 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs die samen de operationele leiding op zich nemen:
• Tares wordt telkens voorzien tijdens de late shift en de nachtshift
• Bestaat per shift uit 3 FTE’s
• Werkt in burger
• Is voorzien van een anoniem snel interceptievoertuig
4. Takenpakket
4.1. Het bieden van snelle respons
Het TARES-team wordt in bijstand gestuurd bij elke interventie of tussenkomst waarbij er een potentieel risico of gevaar is voor de aantasting van de fysieke integriteit van burgers en/of collega’s
en/of waaraan een bepaald (bijzonder) risico is gekoppeld:
– Interventies waarbij één of meerdere dader(s) nog ter plaatse zijn en er sprake is van geweld (intra familiaal geweld, vechtpartij …), bedreigingen of wapens
– Inbraakalarmen
– Diefstallen met braak, geweld (afpersingen) in heterdaadsituatie
– Verdachte toestanden, voertuigen en personen
– Uitvoeren van een huiszoeking heterdaad bij een fysiek gevaarlijk persoon
– Uitvoeren van arrestaties van fysiek gevaarlijke personen
– Tussenkomsten waarbij personen zich verschansen en die weigeren zich over te geven aan de politie
– Vormen van een noodploeg in afwachting van de komst van de speciale eenheden
– …
Samengevat is de kerngedachte dat TARES en de reguliere interventieteams op de meest efficiënte manier ondersteuning bieden aan elkaar.
4.2. Opdrachten uit het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP)
Carine Dewaele – burgemeester Lendelede: “Als tweede prioriteit wordt het TARES-team ingezet in functie van de prioriteiten, bepaald in het zonaal veiligheidsplan en de aanpak en bestrijding van lokale overlastfenomenen. Hierbij gaat het om concrete kernopdrachten zoals de aanpak van drugscriminaliteit, druggerelateerde overlast en woninginbraken, bijstand geven en toezicht houden op het naleven van de horeca overlastconvenanten en (grootschalige) evenementen.”
4.3 Korpsbrede bijstandsfunctie
Als derde prioriteit wordt de korpsbrede bijstandsfunctie weerhouden. Het TARES-team staat ten dienste van elke operationele afdeling van de PZ VLAS en zal, wanneer de inzet van het team een operationele meerwaarde kan betekenen, in bijstand van een operationele afdeling georiënteerd worden.
Enkele voorbeelden zijn:
1. Bijstand aan de recherche of interventieteams bij de uitvoering van een huiszoeking
2. Bijstand bij de uithaling/overbrenging van risicovolle aangehouden personen
3. Protectie van VIP’s
4. Observaties
5. Toepassing van de Onmiddellijke Minnnelijke Schikking op evenementen
6. Openen van deuren en sloten bij politionele tussenkomsten
7. Het geven van de eerste en dringende hulpverlening bij gewone collega’s en/of burgers
8. …
4.4. Opleiding & training
Om te kunnen voldoen aan de bovenvermelde taken zal er door de PZ VLAS voor het TARES-team maximaal gefaciliteerd worden in opleidingen en trainingen in functie van de vooropgestelde
opdrachten zodat het team deze opdrachten op een professionele, veilige en correcte manier kan uitvoeren.
De opvolging van de opleidingen en trainingen van het TARES-team ligt bij het afdelingshoofd in samenwerking met de teamleaders van TARES en de preventieadviseur en zal gebeuren conform de bepalingen/richtlijnen van de nationaal coördinator GPI 81.
5. TARES draagt eigen patch
Elke TARES-lid die geslaagd is in de volledige training en opleiding om deel te kunnen uitmaken van een bijzonder bijstandsteam, mag deze patch op zijn speciaal voorzien uniform dragen. Daardoor is
de politieman of -vrouw in kwestie ook voor andere lokale of federale bijstandsteams herkenbaar als volledig GPI 81 getraind en geschoold.
Korpschef Filip Devriendt: “Een politiedienst zonder risico’s bestaat niet, dus is het aan de politiezone om maximaal in te zetten op veiligheid op het terrein, zowel voor de burger als voor eigen mensen. Dit kan enkel door degelijke opleidingen en trainingen in een wettelijk kader met kwaliteitsvolle middelen. PZ Vlas staat voor een goed en nauw contact met zijn burgers maar wil als politiezone ook klaar staan en zijn voor een kordate, veilige aanpak van criminaliteitsfenomenen op het terrein als het noodzakelijk is. Het korps is het politiecollege dankbaar voor deze investeringen en
ondersteuning.”

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.