Home > Omwonenden starten crowdfundingsactie tegen verkaveling De Lelie Zedelgem

Omwonenden starten crowdfundingsactie tegen verkaveling De Lelie Zedelgem

Geschreven op 1 augustus 2021 om 10:59 door Mario De Wilde

Er is opnieuw een verkavelingsaanvraag ingediend voor de verkaveling van 4,5 hectare op de wijk De Leeuw in Zedelgem (het oude fabrieksterrein De Lelie en omliggende landbouwgronden). Het gaat niet enkel om de verkaveling van oude fabrieksgrond maar vooral omliggende landbouwgrond zal bebouwd worden (3/4de van de totale oppervlakte wordt tot op heden nog steeds gebruikt als landbouwgrond en is dus onverhard).

1. Groot aantal bijkomende woningen: bijna 3x als het huidig totaal aantal woningen in de straat

Momenteel wonen wij in een rustige wijk. Als er 140tal wooneenheden bijkomen op zo’n kleine oppervlakte, wordt de hele buurt hierbij grondig verstoord. Er komen met deze nieuwe verkaveling meer wooneenheden (140 in totaal) bij dan er nu in totaal al in de Leliestraat aanwezig zijn (nu slechts een 80-tal huizen), met enkel en alleen 2 uitritten op de Leliestraat.
Er is weinig aandacht voor de leefbaarheid van de huidige inwoners van de buurt. Sommige huizen krijgen er 5 buren bij. Een rustige buurt, zeggen heel wat mensen… tot het verkavelingsplan word uitgevoerd…!

De voorliggende verkaveling is een aaneenschakeling van het ene huis tegen het andere, waarvan een groot deel op heel kleine kavels (140²). Ik denk dat dergelijke ruimtelijke ordening niet gepast is voor een buurt als de Pierlapont en geen aangename leefomgeving schept noch voor de nieuwe inwoners noch voor de omwonenden. Ook voor bescheiden verkavelingen moet er gestreefd worden naar leefbaarheid, speelruimte en ontmoeting.

De arrogantie van de verkavelaars stoot ons tevens tegen de borst. Nu reeds wordt op het plan duidelijk het vervolg aangeduid (2e fase). Eens de huidig voorliggende verkaveling klaar is, kan de rest van de grond achter de huizen in de Leliestraat ook nog verkaveld worden. In de studie die de effecten op de omgeving meet, dient volgens ons dus rekening gehouden te worden met de totale verkaveling (met andere woorden 280 wooneenheden ipv 140). Doordat dit in 2 delen wordt gesplitst, wordt ons een rad voor de ogen gedraaid en wordt niet het hele plaatje verteld.

2. Mobiliteitsdruk
In het milieu-effectenrapport dat voor deze verkavelingsaanvraag werd opgemaakt, worden de effecten op vlak van mobiliteit volledig geminimaliseerd. Er kan echter niet worden ontkend dat een verkaveling van dergelijke omvang, een grote invloed zal hebben op de mobiliteit van de hele regio, dus niet enkel de Leliestraat en de Pierlapont. Nu reeds worden de Veldgemsestraat, de Pierlapont, de Leliestraat en verder richting Loppem de Diepstraat en de Zeedijkweg gebruikt als sluipwegen om op spitsuren sneller Brugge te kunnen bereiken. Deze bijkomende verkaveling zal een bijkomende negatieve invloed hebben op de inwoners van alle genoemde straten.
In de vorige MERstudie werden er voor deze 140 wooneenheden dagelijks 777 extra verkeersbewegingen verwacht in de Leliestraat (cfr. PlanMER GRUP Regionaal Stedelijk Gebied Brugge)! In de huidige mobilteitsstudie wordt nu gesproken over 37 extra verkeersbewegingen extra per spitsuur. Wat moeten wij nu nog geloven??
De Ruddervoordsestraat is nu reeds een heel gevaarlijke straat met zwaar verkeer, met een spoorwegovergang die verschillende keren per uur dicht gaat, met geparkeerde wagens die het verkeer blokkeren,…, het is absoluut niet aangewezen om daar je kinderen bijvoorbeeld langs te sturen om alleen naar school te rijden.
Tevens wordt in de mobiliteitsstudie geen rekening gehouden met de sluiting van de spoorwegovergangen in de Diepstraat, Pierlapontstraat en Collevijnstraat, die gepland staan door Infrabel. Deze sluitingen zullen op onze straat een heel grote impact hebben. We hebben deze sluiting bevestigd gekregen in de vorige legislatuur door de toenmalige schepen van ruimtelijke ordening.
Ook de 2e fase van de verkaveling, dient in rekening te worden gebracht bij de mobiliteitsstudie. Dat zorgt op het einde van de rit voor een verdubbeling van de bijkomende druk op de huidige buurt.

3. Overstromingsgevoelig gebied
We willen in dit bezwaarschrift er ook blijven op hameren dat het niet verstandig is om aangrenzend aan een overstromingsgevoelig gebied, verdere betonnering van zoveel hectare grond te voorzien. Dit gebied is zo ingekleurd in de Vlaamse kaart voor overstromingsgevoelige gebieden.

Wanneer er op zo’n door en door natte grond, zo dicht wordt gebouwd tegen overstromingsgevoelig gebied, is dit om problemen inzake wateroverlast vragen. In de aanvraag wordt er toelating gevraagd om over de hele perceelsoppervlaktes van de appartementsblokken ondergrondse ruimtes te bouwen. Wij zijn als buren bang dat we wateroverlast zullen krijgen in en rond onze huizen. Onze tuinen staat nu reeds enkele maanden per jaar heel drassig en soms deels onder water. Wanneer een dergelijke grote oppervlakte vlak naast ons zal verhard worden, vrezen wij ernstige problemen te krijgen. Ook de nabije scoutsterreinen zullen nog meer wateroverlast krijgen dan nu reeds het geval is.

Het Integraal Waterbeleidsdecreet van 18 juli 2003 stelt dat: “… de overheid, die over een plan moet beslissen, moet er zorg voor dragen dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt door het plan te weigeren of door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen.

In het Plan MER voor het GRUP Regionaal Stedelijk Gebied Brugge lezen we:
• Wordt bijkomende verharding / nieuwe functie gerealiseerd in of nabij een overstromingsgevoelig
gebied, dan kunnen bovenstaande effecten aanleiding geven tot een verschuiving van de
overstromingsproblematiek naar andere gebieden en/of ongewenste overstromingen ter
hoogte van de deelgebieden in kwestie. Ook wanneer het geen overstromingsgevoelig gebied
betreft, kunnen bovenstaande effecten een invloed hebben op het risico op overstromingen.”

Het gaat hierbij immers niet enkel om omzetting van industriegrond naar woongebied; op het overzichtsplan is duidelijk te zien dat ongeveer 1/4de industriegrond was en 3/4de nog steeds landbouwgrond is, die dus momenteel niet verhard is en waar het water volledig kan insijpelen. We vragen een duidelijke betonstop. De nakende betonnering van het nieuwe industriegebied die ook op De Leeuw komt, zal ongetwijfeld ook zijn invloed hebben op de waterhuishouding van een dergelijke watergevoelige buurt cfr inkleuring overstromingsgevoelig gebied.

De overstromingen in grote delen van België in gedachten, dringt zich een ingrijpende wijziging van de huidige aanpak van ruimtelijke ordening op. Verdere verharding, en zeker in de nabijheid van de Kerkebeek, zullen in de toekomst zeker voor problemen van wateroverlast zorgen.

4. Bodemverontreiniging
Wij maken ons ook zorgen omtrent de sanering van deze grond voor vervuilende industrie. Er wordt verwezen naar een OVAM-bodemonderzoek dat veilig zou zijn. Deze gronden zijn volgens omwonenden echter nooit grondig gesaneerd: de putten zitten er nog, alle beton is nooit uitgebroken. Hoe kan dan een grondig bodemonderzoek zijn uitgevoerd?

5. Natuurwaarden
De Kerkebeek is fourageergebied voor de vleermuizen en dient tevens als bosrand. Heel wat dieren en planten hebben deze bosrand nodig. Bebouwing tot tegen het bos, verdrijft deze planten en dieren en neemt voor de zoveelste keer de weinig beschikbare ruimte voor hen in. De herten, vossen, eekhoorntjes, vlinders, kruidachtige planten, stengelloze sleutelbloem,…, die hier hun plek hebben, zullen door de bebouwing verdwijnen. De vleermuizen en de stengelloze sleutelbloem zijn rodelijstsoorten.
Alle aanwezige bomen zullen gekapt worden. De compensatie voor deze bomen bedraagt 600 euro en er wordt door de verkavelaar verwezen naar het aanplanten van nieuwe bomen. Heel wat studies hebben echter reeds aangetoond dat nieuwe bomen vele jaren nodig hebben eer ze dezelfde natuurwaarden hebben als oude grote bomen. Er staan nu heel wat oude knotwilgen die op het plan allemaal gekapt worden.

Algemeen wensen we te benadrukken dat er de laatste jaren een veel te hoge bouwdruk is op het grondgebied Zedelgem. Zo’n grote oppervlakten die aan zo’n grote snelheid worden bebouwd (centrum Veldegem, Voute en Noordstraat Aartrijke, Loppem, Zedelgem Loppemsestraat, Groenestraat,…) zorgen voor te plotse wijzigingen in de buurten. Dit komt een aangename leefomgeving en leefklimaat niet ten goede. Een bevolkingsgroei aan zo’n tempo creeëren zorgt voor grote tekorten op vlak van voorzieningen: zo’n 300 kinderen erbij: waar zijn de nieuwe crèches, scholen, speelruimte en andere infrastructuur voor hen? Zedelgem was een betrekkelijk aangename gemeente om te wonen, laat ons dit alstublieft zo proberen te houden! Wij geloven niet in ‘hoe meer, hoe beter’!

Naar aanleiding van deze verkavelingsaanvraag bundelden de buurtbewoners de krachten en richtten een crowdfunding op om de juridische kosten te kunnen dragen. Steun ons via https://www.okpal.com/actie-tegen-verkaveling-leliestraat

Volg de actiegroep via facebook ‘Actiegroep verkaveling Leliestraat Zedelgem’.

Info: leliestraat2021@gmail.com
.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.