Home > Meer auto- en fietsdelen, uitbreiding zone 30 en verkeersassen: dit is het mobiliteitsplan van Blankenberge

Meer auto- en fietsdelen, uitbreiding zone 30 en verkeersassen: dit is het mobiliteitsplan van Blankenberge

Geschreven op 16 februari 2023 om 08:46 door Mario De Wilde

Het bestaande lokaal mobiliteitsplan voor Blankenberge werd thematisch verbreed en verdiept. Het lokaal beleidsplan werd besproken in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), de Projectstuurgroep en de Verkeerscommissie. Het lokaal mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 februari 2023. De voltalige aanwezige oppositie feliciteerde de meerderheid met dit plan en gaf het een score van 85 à 90% (of dus grootste onderscheiding (summa cum laude)). Diezelfde oppositiepartijen onthielden zich echter wel bij de stemming.

Schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck: “Dit zijn de krachtlijnen van het lokaal mobiliteitsplan:

● Verdere verandering van modal split realiseren
Zowel bij de dagelijkse verplaatsingsstromen als bij het toeristisch verkeer. Dit doen we door de deelmobiliteit (deelfiets, deelsteps en deelwagens) te versterken.

● Verder verhogen van de verkeersveiligheid
Zowel langs de verkeersassen als in de woonwijken via verkeerstechnische maatregelen (vb. in navolging van de enquête voor de K. Deswertlaan).

● Verder opwaarderen van voetgangersassen
Onder meer in de stadskern en bij de jachthaven.

● Uitbreiden van de zone 30
Prioriteit gaat naar een zone 30 in het gehele centrumgebied en toeristische zone met een hoge concentratie van voetgangers. In het gebied boven de tramlijn is al zone 30 ingevoerd. Gezien de reeds aanwezige ‘zone 30 schoolomgeving’ nemen we ook het gebied tot aan de Zuidlaan-Vredelaan mee. Daarnaast wordt het gebied ten noorden van de Koning Albert I-laan zone 30. Op termijn is een stapsgewijze uitbreiding mogelijk (vb. de woonerven).

● Verder bouwen aan een veilige schoolomgeving
De Weststraat is heringericht met een centrale rijloper voor de fietser. In de aansluiting met de J. de Troozlaan via de P. Devauxstraat–Steenstraat werd een fietszone ingevoerd. De Van Maerlantstraat en omgeving worden fietsvriendelijker en het doorgaand verkeer zal ontmoedigd worden. Voor de school in de Schaapstraat wordt het vrachtverkeer via de Gustaaf D’Hondtweg afgewikkeld. Verder onderzoeken we of we de spooronderdoorgang naar de Zinderdreef kunnen optimaliseren.

● Realiseren van fietssnelweg F34 en kwalitatieve fietspaden
In onder meer de A. Ruzettelaan en langs de spoorlijn. Voor Blankenberge is er een fietssnelweg geselecteerd: de F34 Knokke-Heist – Oostende – Nieuwpoort. De provincie heeft een concept opgemaakt voor het traject tussen Zeebrugge en Oostende. De uit te bouwen fietssnelweg volgt in Blankenberge het traject Koninklijke Baan, Vredelaan, Karel Deswertlaan, station en Koning Albert I-laan. Tussen Blankenberge en Zeebrugge is het de bedoeling de fietssnelweg ten noorden van de trambaan uit te bouwen, terwijl het autoverkeer ten zuiden van de trambaan wordt geleid. Het recreatief bestaande fietstraject (zuidelijk deel) blijft behouden.

Naast de aangegeven fietssnelweg zijn in Blankenberge binnen het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF) geselecteerd: de N371 Brugge – Blankenberge; de Waterkasteelstraat – De Smet de Naeyerlaan en de J. De Troozlaan – A. Ruzettelaan.

Aan de oostzijde van de spoorlijn loopt al een fietspad vanaf de J. Van de Puttelaan tot aan de Dulleweg / Polderbos (grondgebied Brugge). Deze route wordt uitgebouwd tot een van de hoofdassen voor het fietsverkeer binnen Blankenberge en tussen Blankenberge en Brugge. Richting Brugge kan je via de Patentestraat en Stationsweg aansluiten op de fietssnelweg Brugge – Zeebrugge (F31). Een andere mogelijkheid is het doortrekken langs de spoorweg tot aan de Stationsweg.

Aan de westzijde van Blankenberge onderzoeken we of een fiets- en voetgangersbrug over de havengeul een mogelijkheid is. Of een veer dat gemakkelijker toegankelijk is voor fietsers.

● Verder weren van sluipverkeer in woonwijken en op polderwegen
We onderzoeken hoe we het sluipverkeer in de Uitkerke Polder verder kunnen beperken. Ook de fietsdoorsteek van de Blankenbergse Dijk naar bedrijventerrein Tintersweghe past in dit gegeven.

● Opwaarderen van fietsstallingsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen
Hier denken we aan een aanpassing van de bestaande stedenbouwkundige verordening die bij bouwprojecten al de nodige plaats oplegt voor het stallen van fietsen (ruimere mogelijkheden).

Bij het inrichten van een publieke fietsstalling in een gebouw of bij een ondergrondse parking, kan een afzonderlijke afgesloten ruimte worden voorzien voor fietsers (vb. onder de Grote Markt).

Verder kunnen (verblijfs)toeristen parkeren op een zomer-/randparking waarbij er directe aansluitingsmogelijkheden zijn voor deelmobiliteit (stallingen voor fietsen of/en steps) zodat voor- en natransport tussen parkeerplaats en verblijf via deelmobiliteit kan gebeuren.

Fieten/steps en openbaar vervoer kunnen elkaar goed aanvullen om snelle en efficiënte verplaatsingen te maken. Voorwaarde is het voorzien van goede stallingen aan de haltes van het openbaar vervoer. Ook oplaadmogelijkheden moeten onderzocht worden.

● Verder opwaarderen van het openbaar vervoer
Dit op basis van de principes van basisbereikbaarheid. Inrichting van mobipunten. Optimaliseren van de ligging van de tramhaltes.

● Een gedifferentieerd parkeerbeleid
Met zones voor kortparkeren, langparkeren, bewonersparkeren en twee randparkings.

Om zomerse pieken op te vangen, bekijken we of we randparkings met beperkte inrichting kunnen ontwikkelen: aan de oostzijde in de omgeving van de Duinse Polders en aan de zuidzijde bij de rotonde van de Brugse Steenweg. Ze kunnen ook gebruikt worden in combinatie met deelmobiliteit/tram/bus. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een primaire parkeerzone en een overloopzone bij pieken.

● Ondergronds brengen van parkeren zone Grote Markt
De tramhalte Grote Markt verschuift naar het marktplein en wordt geïntegreerd in het autoluwe pleingedeelte.

● Herinrichten en ruimtelijk opwaarderen van een aantal grote structurerende stedelijke assen
Zoals de A. Ruzettelaan, de Koning Albert I-laan (zal uitgebouwd worden tot een stedelijke boulevard met veel aandacht voor groen, voetpaden en brede fietsassen), de Koninklijke Baan (Wenduine/Blankenberge/Zeebrugge) en de Kerkstraat – Brugse Steenweg.

● Doorgaand vrachtverkeer vermijden
Het vrachtverkeer dat niet voor Blankenberge bestemd is, moet gemeden worden vb. tussen Zeebrugge en Oostende via de kustbaan. Het vrachtverkeer van Zeebrugge naar Oostende (en vice versa) kan via de N31- A10, of de N31 – N9 afgewikkeld worden. Dit laat toe om dit ongewenste vrachtverkeer weg te halen uit de toeristische zone rond de kustbaan en uit de doortocht van Blankenberge. Dit dient op een hoger niveau aangekaart te worden.

● Laadpalen voorzien
Blankenberge schreef zich in voor de Vlaamse uitrol van laadpalen. Momenteel worden strategische locaties bepaald. Er is een onderscheid tussen laadpalen voor buurtbewoners en laadpalen voor bezoekers van Blankenberge.

In eerste instantie wordt het principe ‘paal volgt wagen’ toegepast: wie een elektrische wagen heeft en geen laadpaal op eigen terrein kan plaatsen, kan een laadpaal aanvragen. De plaatsing zal in het kader van de clusterbenadering en de inpasbaarheid onderzocht worden (Vlaamse uitrol).

Daarnaast kijken ze ook naar:

Een aantal grotere parkings zoals Parking Centrum (station), Havenplein, A. Van Ackersquare, De Perse, Franchommelaan, Koning Boudewijnlaan, Grote Markt, rond de jachthaven;

Bij centra van toeristische verblijfsaccommodatie (in samenspraak met de sector): campings, Duinse Polders, Floreal Club, enz.

Bij een aantal stedelijke bestemmingen: stadhuis, sportcomplex, woonzorgcentrum, enz.

Bij een aantal commerciële bestemmingen (in samenspraak met de sector): warenhuizen, Sea Life Centre, enz.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.