Home > Dit zijn de projecten die Brugge groener maken

Dit zijn de projecten die Brugge groener maken

Geschreven op 30 november 2021 om 15:10 door Mario De Wilde

Stad Brugge investeerde deze legislatuur voor 275.628,38 euro in natuurgebied. Recent kon Natuurpunt 7,87 hectare aankopen door de toelage die de Stad toekent aan Natuurpunt. Natuurpunt is een belangrijke partner voor de Stad in de realisatie van natuur in de stad Brugge. “Natuurpunt koopt aan en beheert de gronden op een manier dat het de natuur ten goede komt en zien de boeren als hun partners. Alles gebeurt op vrijwillige basis”, zegt schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

Tandje bij
Deze legislatuur zet het stadsbestuur een tandje bij en investeerde 3,5 keer meer in natuurgebied dan de voorgaande 24 jaar. De stad telt vandaag 1.240 hectare bos en natuurdomeinen. Dat is bijna 10 procent van de oppervlakte van de stad.
Vorige week gaf de Stad haar fiat om een toelage te geven van 168.078 euro aan Natuurpunt als bijdrage in de aankoop van 7,87 hectare (422.786,92 euro) in de deelgemeenten Sint-Jozef, Dudzele en Koolkerke. Dit kadert in een jarenlange samenwerking met Natuurpunt sinds het jaar 1994. Het gebied omvat natte natuur, behoort tot de Oostkustpolders en is gedeeltelijk beschermd als Europees Vogelrichtlijngebied. De rest van het bedrag werd door het gewest gesubsidieerd en voor een klein gedeelte door Natuurpunt die het ook in beheer heeft.

Al 42,45 hectare
De Stad investeerde al in 42,25 hectare die door Natuurpunt werd aangekocht. Een belangrijke realisatie is de omgeving van Ter Doest, die prachtig is aangelegd en door vele vogelliefhebbers is gekend als een mooie plaats in het Brugse polderlandschap. Natuurpunt zorgt mede voor buffering van de havenactiviteiten wat ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de polderdorpen. “In deze legislatuur gaven we al 275.628,38 euro aan Natuurpunt. Verenigingen die zich inzetten voor de natuur krijgen zo ook de toelagen die ze verdienen naast Sport, Jeugd en Cultuur. De mensen vinden natuur en bossen uitermate belangrijk. Deze legislatuur investeerde de Stad ook in de uitbreiding van het Beisbroekbos (24 hectare), de uitbreiding van het Veltembos, de aankoop van de site De Lijn en de site Boninvest. We kochten ook 27 hectare in Male waarvan 7 hectare bos”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Polders
De polders zijn gekend omwille van hun groot belang voor overwinterende ganzen, maar ook voor een van de grootste populaties weidevogels van ons land. “De biodiversiteit, de planten en bloemen in de polders zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Daarbij zijn de gebieden een ‘missing link’ in de groene gordel rond Brugge. De aankopen zijn een belangrijke stap om samen met de provincie West-Vlaanderen, die in dezelfde omgeving inzet op de uitbreiding van het provinciaal domein Fort Van Beieren (kocht recent 12 ha aan), natuur en het publiek toegankelijk groen te organiseren. Er is ook een grote culturele waarde en voorgeschiedenis die aan deze polders vasthangt die terugkeert tot aan de Kelten. De waarde van het ‘historische Brugge’ is geografisch breder dan alleen de binnenstad. En dat staat onder druk door heel wat ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in de landbouwbedrijfsvoering. “Door de landbouw werd deze streek zo gecreëerd en onderhouden. De landbouwers zijn onze partners om het landschap te beheren. Op vrijwillige wijze wil Natuurpunt het gebied behouden: plaatselijke boeren krijgen de gronden kosteloos in gebruik binnen ecologische randvoorwaarden.
Op die manier wordt er een sterke lokale verankering bewerkstelligd. Daarnaast zal Natuurpunt ook het gebied recreatief ontsluiten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Recreatie en natuurbeheer
De aankoop gebeurt met het oog op behoud en herstel van de poldergraslanden in de Oostkustpolders. In Dudzele en Koolkerke gaat het om historisch permanent grasland dat beschermd wordt door de Vogelrichtlijn. Het is dan ook een broedgebied voor bedreigde weidevogels. De gronden in Sint-Pieters-Brugge palen aan de Lodewijk Coiseaukaai, dat maakt ze zeer toegankelijk voor recreatie wat ook een belangrijk aspect is in de aankoop van de gronden. Natuurpunt zal infoborden voorzien, banken en een basisinvulling voor recreatie van de gebieden waaronder wandelpaden. De gronden in Koolkerke-Dudzele zijn een stap in de ontwikkeling van een natuurreservaat. Het is de bedoeling om mettertijd de gronden daar stap per stap te ontsluiten en te investeren in de omgeving voor recreatie. Het gaat niet alleen om natuurbeheer, maar om natuur dichtbij mensen, omwonenden en bezoekers te brengen. Natuurpunt zorgt door een sterke plaatselijke band met hun leden voor een hoge betrokkenheid bij het project. Naast de realisatie van puur ecologische doelen, bezorgt het de Bruggelingen ook een aantrekkelijk landschap.

Poldergraslandreservaat Koolkerke-Dudzele
Enige decennia al zet Natuurpunt zich in om de poldergraslanden in het historisch Zwinlandschap tussen Damme en Brugge te beschermen en waar nodig te herstellen. “Tot in de middeleeuwen was het een gebied met slikken, schorren en kreken. Gaandeweg trok de Zwinarm zich terug en kon de vrijkomende land met en afwisseling van laaggelegen kommen tussen hogere ruggen ingenomen worden. De lagere kommen werden uitgesproken graslandgebieden, dooraderd met grachten en rietkragen en met een subtiel microreliëf. Door de eeuwen heen bleven ze zo goed als vrij van bebouwing gebied”, klinkt het bij Wim Slabbaert van Agentschap Natuur en Bos. Sinds 2016 wordt de bescherming die in het Damse kerngebied door Natuurpunt werd ingezet, doorgetrokken naar Koolkerke en Dudzele. “Op dit ogenblik is er wel 38 hectare in Brugge, verspreid over verschillende kernzones. Ze zijn in de handen van onze vereniging met de bedoeling deze tot solide entiteiten te laten uitgroeien”, vult Luc Maene van Natuurpunt aan.

Grutto, tureluur, scholekster en kievit
Het natuurbeIang van de laaggelegen komgebieden betreft vooral avifauna. In de lente en zomer komen weidevogels als grutto, tureluur, scholekster en kievit er broeden. In de winter vinden onze arctische ganzen (kolgans en kleine rietgans), eenden als wilde eend, smient en wintertaling, en steltlopers als wulp en goudplevier er rust en voedsel. De vele rietkragen vormen een uitgelezen broedbiotoop voor zangvogels zoals kleine karekiet, rietzanger en blauwborst. Torenvalk, buizerd, sperwer en slechtvalk komen er jagen. Blauwe reiger, kleine en grote zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. De botanische en floristische kwaliteit van deze reliëfrijke en met sloten dooraderde graslanden behoort tot het beste van wat de Vlaamse Polders te bieden hebben. Het beheer gebeurt in samenspraak met landbouwers, die de gronden verder kunnen gebruiken als hooi- of graasweide.

Groene gordel
“Recent werden binnen dit polderproject ook gronden aangekocht aansluitend op de bebouwingskern van Sint Jozef, onder meer tussen de bedrijvenzone Dreef ter Panne en het kasteelpark ten Berge. Natuurpunt voorziet hier in samenspraak met de stad een groenbuffer en een boomgaard. Ook verderop aan de rand met Sint- Jozef is een aankoop gebeurd, die deels ingevuld wordt met een boomgaard als stadsrandafwerking en die voorts als grasland zal hersteld worden. Beide projecten bieden mogelijkheden voor participatief beheer en benutting door bevolking”, klinkt het bij Natuurpunt nog.

Naast de lokale afdeling van Natuurpunt is ook de Vogelwerkgroep Mergus trekker van dit polderproject. “Deze aankopen zijn een stap om de groene gordel rond Brugge te versterken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De stad Brugge telt vandaag 1.225,45 hectare natuur- en bosgebied. Dat is bijna 10 procent van de stad. Deze legislatuur gebeurden al heel wat bosuitbreidingen: 24 hectare in Beisbroek, 0,5 hectare in Veltembos, de Stad kocht zelf 27 hectare in Male waarvan 7 bosuitbreiding. Afgelopen weekend plantten we 4.190 bomen in Foreest. Zo blijven we bomen, bos en groen als een prioriteit bovenaan de lijst zetten. Groen is een noodzaak en maakt onze stad leefbaarder dan ooit”, sluiten burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem af.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.